Algemene voorwaarden

 1. Definities

– “Opdrachtnemer”: ToverBallon

– “Opdrachtgever”: de wederpartij van Opdrachtnemer, zijne een natuurlijke of rechtspersoon, handelende in de uitoefening van een bedrijf.

– “Overeenkomst”: de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

– “Locatie”: de plaats waar de ballondecoraties en eventuele toebehoren geleverd en/of bevestigd worden.

 

 1. Algemeen

– Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

– Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan door Opdrachtnemer derden dienen te worden betrokken.

– Deze voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Opdrachtnemer.

– Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

– Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

– Afbeeldingen en kleuren, zoals gezien op een (computer)scherm, kunnen afwijken van het geleverde exemplaar.

 

 1. Offertes en aanbiedingen

– Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven

– Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

– Offertes en aanbiedingen zijn persoonlijk of bedrijfsgebonden en niet overdraagbaar zonder schriftelijke aanpassing.

 

 1. Opdrachtbevestiging en annulering

– De Opdrachtgever ontvangt een offerte met prijsopgaaf. Indien akkoord ondertekent Opdrachtgever de offerte en stuurt hij deze terug naar Opdrachtnemer, of geeft Opdrachtgever schriftelijk akkoord naar Opdrachtnemer.

– Annulering van de door Opdrachtgever aangevraagde producten en/of diensten moeten schriftelijk worden ontvangen door Opdrachtnemer.

– Voor annuleringen van opdrachten tot € 500,00 gelden de volgende voorwaarden:

 • Tot 7 dagen van te voren rekenen wij geen annuleringskosten.
 • 7-4 dagen van te voren rekenen wij 15% van het totaalbedrag als annuleringskosten.
 • 4-2 dagen van te voren rekenen wij 25% van het totaalbedrag als annuleringskosten.
 • 2-1 dagen van te voren rekenen wij 50% van het totaalbedrag als annuleringskosten.
 • Binnen 24 uur van te voren rekenen wij 100% van het totaalbedrag als annuleringskosten.

– Voor annuleringen van opdrachten boven de € 500,00 gelden de volgende voorwaarden:

 • Tot 21 dagen van te voren rekenen wij geen annuleringskosten.
 • 21-14 dagen van te voren rekenen wij 15% van het totaalbedrag als annuleringskosten.
 • 14-7 dagen van te voren rekenen wij 25% van het totaalbedrag als annuleringskosten.
 • 7-2 dagen van te voren rekenen wij 40% van het totaalbedrag als annuleringskosten.
 • 2-1 dagen van te voren rekenen wij 75% van het totaalbedrag als annuleringskosten.
 • Binnen 24 uur van te voren rekenen wij 100% van het totaalbedrag als annuleringskosten.

 

 1. Overmacht

– Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

– Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht duurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, kunnen beide partijen de overeenkomst ontbinden zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

 1. Levering en aansprakelijkheid

– De levertijden worden in overleg met Opdrachtgever vastgesteld. Bij de levering van decoratie op locatie is de geplande tijd incl. een marge van 30 minuten. Levertijden van bedrukte ballonnen zijn 7 werkdagen, tenzij anders overeengekomen.

– Opdrachtnemer moet inmiddelijk de opdracht kunnen uitvoeren bij aankomst op Locatie, zonder enige obstakels.

– Na ontvangst van de decoratie gaat het risico van beschadiging over op de koper.

– Indien gebreken aan de decoraties van Opdrachtnemer niet onmiddelijk kunnen worden vastgesteld, dient de Opdrachtgever binnen 2 werkdagen na ontvangst van de decoratie de verkoper hierover schriftelijk te informeren.

– Opdrachtnemer kan op geen enkele manier garantie bieden op houdbaarheid en/of zweeftijd van decoraties al dan niet heliumgevuld.

 

 1. Baseplates en frames

– Gebruikte baseplates of frames van Opdrachtnemer, waar decoraties op zijn gemaakt (zoals ballonpilaren, ballonnenbogen en speciale figuren), moeten binnen 21 dagen na gebruik teruggebracht worden naar Opdrachtnemer. Opdrachtgever bepaalt in overleg met Opdrachtnemer of Opdrachtnemer deze komt ophalen tegen reiskostenvergoeding of dat hij deze zelf op een afgesproken datum en tijdstip terug komt brengen.

– Indien duidelijke schade is toegebracht aan baseplate en/of frame of wanneer deze niet retour wordt gebracht naar Opdrachtnemer, mag Opdrachtnemer een boete bedrag van maximaal € 50,00 doorberekenen aan Opdrachtgever als schadevergoeding.

– Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade na het gebruik van de door Opdrachtnemer geleverde decoratie en/of diensten.

 1. Betaling en incassokosten

– Facturen moeten binnen 14 dagen na de factuurdatum worden voldaan, tenzij anders aangegeven.

– Indien er van te voren een aanbetaling wordt gedaan door Opdrachtgever, ontvangt Opdrachtgever achteraf een factuur voor het resterende bedrag.

– Indien het factuurbedrag niet binnen de overeengekomen termijn wordt voldaan door Opdrachtgever, zal hij daar tweemaal een herinnering voor ontvangen met een tussenpose van 7 dagen.

– Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 10% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

– Indien Opdrachtgever contant zal betalen bij het ophalen of laten bezorgen en eventueel installeren van decoraties, is Opdrachtgever verplicht deze betaling direct mee te geven aan Opdrachtnemer. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft van deze contante betaling, zullen de decoraties niet meegegeven of direct mee terug genomen worden door Opdrachtnemer.

– Is Opdrachtgever in gebreke of verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke incassokosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever.

– Indien Opdrachtnemer hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 

 1. Aanvullend

– In aanvulling op bovenstaande voorwaarden geldt voor bedrukte en bestickerde decoraties het volgende: voor fouten die ontstaan door onduidelijk schrift, kunnen door Opdrachtgever geen reclames geldend worden gemaakt.

 

 

Copyright © ToverBallon